occitan

Cumûna d r’Auriveta  Shar  Michèe

Vrbal  d dliberashiun d’e Cunsheil d’a Cumûna  n. 19 d’e 18/6/2020

Argument:  urdi d’ee dia p shustnii’  a candidatûra  cun e FAI, Fund Ambient iIalian, d’a fruvia “Cuni – Vntimii – Nisha” n’e prugèt “ I pôsti d’e côr “. 

Apruvashiun

L’an  dûimilvint, ai dijôit de giûgn, n’a shara d’e cunsheil, anai cunvucà d’a e Preshidènt a nôv ure d sheira cun avishi scrici e dunai cum di’ a legg, e she adûnà , ‘n sheshiun urdinaria e dnai a gént, e Cunsheil  d’a Cumûna.

Rconûisciû  giûst e nûmru  ‘d chili chi i èru, e Preshidènt Adriano Biancheri , cum digu e norme, a pré a paraula  e a drûbert a shdûta  p’  parlàa d l’urdi d’e dia e  dighènd a tûti  d discûti a qstiun.

E Cunsheil d’a Cumûna

Vist q

R’articulu nôv d’a Custitûshiun “ dfènd  a  natûra  e  e patrmoniu d’a storia e d r’art d’a Nashiun”;

E  FAI (Fund p r’Ambient Italian) urganishashiun shensha  prufit,  travaia d’a e 1975 n’ Italia p dfèndi e valurishàa  i pôsti d’a cûltûra, natûrali e d r’art d’é pai’, travaiend cun atnshiun e aghend tanti iscrici, ncuragènd  r’edûcashiun e r’nterèsh d’à  gènt  p’a cunuscènsha, p’e e rspét  e a cûra  d r’art e d’a natûra

Cunshidrà  q

A fruvia  “Cuni – Vntimii – Nisha” a fai part d’é cènshimènt campagna 2020 d’e  FAI  p i pôsti d’e Côr, campagna nashiunal p i pôsti italian da nu sh scurdàa, facia d’a e FAI  ‘n  culaburashiun cun na cunuisciûa  banca  italiana

Stu  prugèt vuscria ‘nvitàa a gent a shgnalàa i pôsti n’ Italia q pareisciu ‘nmpurtanti e digni d’eshi valurisai e sharvai p chili q an d’a vni’i.

I pôsti ciû vutai shran prmiai, shi anai an prshntà n’prugèt , cun shincanta mil euri p e prmé  post, caranta mil p’e shgund, e trènta mil p’e tersh. E post ciû vutà shû e web shra prutagunista d’ n film.

Rlvà cum

E shig  ‘nmpurtant  q r’Aministrashiun d’a Cumûna pôsc shûsteni’i  sta inishiativa q a vo cuntûniàa  a  ntereshàa  a  gènt e e istitûshiun a dfèndi  chesta  veia fruvia, da tant tèmp urmai  ‘n discûshiun p e sheu amudernament.

Vist q

A fruvia  “Cuni – Vntimii – Nisha”  nu a raprshènta basta ‘n grosh shervisiu ma fint ‘n culegamènt d’amicishia cun dûi mundi, chee d’a muntagna cun chee d’a marina, e d tre cultûre cum chela italiana, franshesha e ucitana-pruvnshal. Tût shoc ven fach p valurishàa chesta fruvia,  n porta d benefishi a tûti. 

‘Ncarega  r’ aministrashiun d’a Cumûna 

a  shustni’i , ‘n culaburashiun cun e Cumità ‘ Amighi d’é e trenu d’e  e Marviie”, a candidatûra  d’a  fruvia  “Cuni – Vntimii – Nisha”  a “Post d’e  Côr 2020”, mubilitashiun facia da e FAI p dunàa  a sta fruvia  ‘n  gran  valùu  p r’ ambiènt e p r’ a storia d’i nôstri pôsti.