occitan

Rgulamènt  p r’a cuncshiun d’a citadinansha unuraria e d’a citadinansha bnmerita 

Articulu 1 – Ugèt

Chest rgulament sherv a stablii’ e regule p cuncèdi a citadinansha unuraria e a citadinansha bnmerita n’a cumuna de r’Auriveta  Shar  Michèe.

Articulu 2 – Citadinansha Unuraria

A  cumûna  d  r’Auriveta  Shar  Michèe a she adutaia e régule p dunàa a citadinansha unuraria ch’esh n’ ricunuscimènt ni cunfrunti d’n pershunagi, italian u furest, q nu shig  scricc ‘n  r’anagrafe d’a cumuna, opûra d ‘na pershuna, Enti, Ashuciashiun, Istitushiun  o Succtà,  cà she shig bèn mustraia p’e sheu mpegn mural, civil, cultural, spurtiv u religiush ne càmp de sciènshe, litrarûra, d r’art, d r’indûstria, d’a scora, d’e sport, cun d’inishiative d caratre suciàl, d’ashistensha e filantropicu u cun d’opre, mpreshe, realisashiun, prestashiun ‘n favùu d’a gent d r’Auriveta  Shar  Michèe ou cun ashiun d gran varùu ‘n vantagi d’a Nashiun u d tûta r’ûmanità.

Ariculu 3 – Citadinansha Bnmerita

A Cumûna duna a Citadinansha Bnmerita cum ‘n rcunuscimènt d’unur versh i citadin, rsidènti n’a Cumûna, u Enti, Ashuciashiun, Istitushiun  o Succtà, q shigu n’e tritoriu d’a cumûna, q, cun d’opre cuncrete nu càmp de sciènshe, litratûra, d r’art, d r’indûstria,d’e  travai, d’e sport, cun d’inishiative d caratre suciàl, d’ashistensha e filantropicu, cun a culaburashiun d r’Aministrashiun, cun d’ati de curagi versh i autri, q’agu ‘n tûte e mode giuvà a r’a cumûna  d  r’Auriveta  Shar  Michèe.

A Citadinansha Bnmerita a sh po’ dunàa fint a r’a mmoria.

Articulu 4 – Mode de cunfrimènt

A citadinansha Unuraria e aa Citadinansha Bnmerita shun dlibraie da e Cunshei d’a Cumûna cun n’a magiuransha de dûi tershi d’i cumpunenti, e shun dunaie da e shendgu ‘n nom e p’e cônt d’ r’a cumûna  d  r’Auriveta  Shar  Michèe, nu cursh d’e Cunshei d’a cumûna, opûra ‘nt n’a manifstashiun u ‘nt n’evènt pûblicu cun varie furme d rclàm a tûta a gènt d’e post. Sh duna n’ugèt d dcor u n’a prgamena cun r’atstashiun d’e Shendgu d cunfrimènt d’a Citadinansha Unuraria u d’a Citadinansha Bnmerita cum digu i articuli 2 e 3 ishi d shubr.

Tûti  ponu pruponi a cunccshiun de cheste unurificènshe scrivènd a r’aministrashiun d’a cumûna. A pruposta dev ‘ndicàa e rfrènshe biografiche, e mutivashiun e tûte e autre ‘ndicashiun nccsharie p’a shua valutashiun.

A Giunta d’a Cumûna dcid shi a dmanda puscria eshi purtaia dnai a e Cunshei d’a Cumûna p’eshi apruvaia, opûra po’ ngàa a dmanda u rnviàa a shua adushiun.

Articulu 5 – Partcipashiun a rcurènshe u a d ccrimonie ‘mpurtanti.

A Cumûna, n’ucashiun d ricurènshe u ccrimonie, po’nvitàa a partcipàa i citadin unurari e bnmeriti q an drecc a sh shtàa nu meg d’e autorità.

Articulu 6 – Arb

E istitûi’ r’arb d’i Citadin Unurari e Bnmeriti d’ a cumûna  d  r’Auriveta  Shar  Michèe dun shun scricci chili q’an agû a Citadinansha Unuraria e a Citadinansha Bnmerita.

R’iscrishiun a ven dunaia sgund r’urdi  d cunfrimènt e dev eshi firmaia da e bnficiariu.

R’arb dev ‘ndicàa tûti i dati p r’identificashiun d’e citadin Unurariu  u Bnmeritu cun i pruvdimènti d’a cunccshiun e dev eshi cûrà da r’ûfishiu d shgrtria.

Articulu 7 – Anulashiun

E pèrd a citadinansha unuraria e a citadinansha bnmerita e bnficiariu q n shig dign.

E pruvdimènt p pèrdi e ricunuscimènt dev èshi facc  cun e steshe règule dscrice nu sgund coma de r’articulu 4.