occitan

A  r’a Cumûna d r’Auriveta  Shar  Michèe

Ugèt:     Auturishashiun p taiàa i arbu 

Mi   shutscricc / shutscricia: Cugnom   ………….              Nom……….

Naisciû/naisciûa     a   ………………………            (     )     ai    …………………………

Residènt  ‘n  ……………………………………(    )      via     ………………nûmru 

Cod   fiscal ……………………………. tlèfunu     …………………….. purtatile………………………

e-mail …………………………………………. Pec……………………………………

‘n carità d : rprshntant    lgal ,    amnistratù d cunduminiu,    autr………………………….

Dnuminashiun…………………………………………………..

Cun a shua shed  ‘n  …………………………...(   )  via  …………………….nûmru  ………    

Partia   Iva ………………………………………tlefunu…………. Fax……………

e-mail…………………………….  Pec……………………………..

Dmanda

  R’ auturishashiun p abati i arbu ‘n tn lôg shutpost a d vinculi d’ambiènt sgund a legg 42/2004

  Emishiun  d’urdinansha  shndical  p’ e  taii d chisti arbu priculushi :

n. ____   ciante d’aut fûst d carità:  ____________

n.____  ciante d bash fûst d carità: ______________

shubr  e cashi d ………………………… via/camin………….. numru …….

A e catast:      fôii ………..  numru………….

  Nu pai’               fora de pai’

  ‘n tn post shensh arbu             ‘n tn bosc shensha vinculi       ‘n tn  bosc gravà  d  vinculi  

E shutscricc e dchiara q ni travaii d taii / rancagi:

  nu  e prvist d scavàa, livlàa u ‘ncii e tren;

□ shun prvisti d scavi / rporti p ‘n tût metri cûbi…….. ‘n t n’area d metri cadri 

Ai _________________                   E rchiedènt __________________

A ra dmanda dèvu eshi algai:

na futucopia d’n docûment d rcunuscimènt de firmatariu.

Titulu d legitimashiun p prshntàa a dmanda (titulu d proprietà,  drecc d shucshiun,  autshertificashiun, shi e rchiedènt esh e pruptariu).

Auturishashiun d’e pruptariu nu cà q e rchiedènt nu shig e pruptariu d’e post.

N.  __ copie d r’ elaburà graficu cun tant d mapa d’e cadastr cun evidnshià e post d r’ntervènt ‘n scara ____ e planimetria d r’area ugèt d r’ntrvènt ‘n scara___u ____ dbitamènt cutaia, ‘n tn ragi d’ armancu ___ metri da e post d’e taii, e dun shigu ‘ndvidûai i arbu da taiàa, e cashi driva, i camin, i cunfin , i marciapè, e frmaie, e i parchegi.

Rlashiun tecnica e dscrishiun facia d’a ‘n tecnicu ablità espèrt d’e shtùu (agronumu, pritu agrariu, furstal,ecctera) cun ‘ndicà numru e carità di arbu da taiàa ( a rlashiun esh ncsharia anche ni cashi dun nu sh vei e priculu iminènt p a shigûresha pûblica e privaia.

Documentashiun futugrafica d’e post cun armancu tre rpreshe face da pôsti dfrenti.

Avi’ d’a Shubrntndènsha p r’ambiènt p d’ntrvinti ‘n pôsti vinculai.

Avi’ d r’Ent q guverna r’ambiènt ai shenshi d’a legg 42/2004, shi e dversh  d’a Cumûna

E shutscricc e dchiara d’eshi a cunuscènsha, cun a ltûra d’a prshent ‘nfurmativa, q  a mancaia prsentashiun di docûminti dmandai cumpurtrà  a r’a Cumûna  r’mpusiblità d rlaisciàa r’auturishashiun ni tèmpi prvisti p’a cunclûshiun d’e prucedimènt.

E shutscricc e dchiara d’eshi ‘nfurmà ai shenshi da legg 196/2003, q tût shoc e prshunal, dunà vuluntariamènt e nccshariu p r’auturishashiun dmandaia, shran tratai dai dipndènti d’a Cumûna shgund e Rgulamènt ‘n vigùu shui dati prshunali, anche cun d struminti ‘nfurmatici, shuret p lu prucedimènt d chesta dchiarashiun e q e rspunshabile d’e tratamènt di dati esh a Cumûna.

Ai _____________________                   Firma_____________________