occitan

CUMŰNA D’URMEA

N° Albu 493 dë r’An 2020


Ugèt:: AVÌS DËR UPERASIÚN 7.5.2 – PSR 2014-2020 DËR GAL MONGIOIE – PÜBLIC BAND PËR ŠVILÜPÀA DI PËRCÜRSI PËR LE E-BIKE E IN TURIŠM OUTDOOR PËR TÜTI, SCIMAMÉNT PËR DE FAMIYE CUN FANTÌTI N. 1.2019 – AMBIT TEMATIC: “TURIŠM SUŠTËGNIBILE

Att: AVÌS

Ën püblicasiùn dar 10 d’agušt 2020 ai 9 dë sëtèmbr 2020

Arëchièdenti:

SËRVÌSI TECNICH

Dumanda dë sustégn n.° 20201191143

Ën arëšguàrd a šta dumanda dë sustégn ër së comünica ch’ ëncöi l’è avü eméss da quèšt Ente r ‘Avìs për l’ënfurmasiùn ai prupietarii e a quili chi y an dréit è i sun ëntéresài ara valurisasiùn d’ ëntinérari dë “ciclo-escursiunismu e E-bike për ‘l turišmë outdoor e “ për tüti”, šcimamént për ch’in fassu üsë e famiye cun fantìti”

Štë prucedimént l’è prëvišt da r’art. 9 dër Rëgulamént da L,R, 12/2010, për bèn purée fàa a rëgištrasiùn di ëntinerarii da valurisàa e meturlì ën la “Rete del Patrimonio Escursionistico della Regione Piemonte” .

Dopu dë lò , ëncòo, ër cumpletamént dër uperasiùn dë regištrasiùn di ëntinerarii l’è nécésari për la dumanda dë rëndicuntasiùn e pagamént, ch’a šcad ër 30 dë sëtèmbrë 2020. A comünicasiùn a va fàita sut furma d’Avìs, ëndentifichènd i éléminti minimi dër përcùrs cun: 1. Tauréte grafiche ën furmatu jpg për ciašch’ ëntinérari da valurisàa, ën šcàra 1: 10.000, arëpurtènd ër traciàtu, i ëncrüži é e puštasiùn da ségnalética vërticale sia ešistènta che da fàa. 2 dë 2 2. . Šchede furmatu .xls, për ciašch’ ëntinérari da valurisàa arëpurtènd ër nòm da lucalità dë partènsa e d’arìvë.

A rëšguard dëër së špécifica che: 1. R’aminištrasiùn cumpetènta l’è a Cumüna d’Urméa, cun séde ‘n t’Urméa (CN), Via Teco n.° 1; 2. Rëspunsabile dër Prucediment l’è ‘r è il geom. Locci Fabio, a chi vènta aëvorgiursé për avée ënfurmasiùn sciü a pratica, tel: 0174/391101. Ër së comünica a puscibilità dë piyàa visiùn di àti, sëgùnd a nurmatìva sciür dréit d’acèss, ën li di cuncurdai për téléfunu .