occitan

TITULO I

PRËNCIPI GENERALI

ART. 1

Autunumia statütaria

l. A cumüna de Briga Auta :

a) La è ente autonumo lucale cun raprësentatività generale sëgund i prëncipi da Costitüsiùn e ënl

rëspèt de lege da Repübblica Italiana;

b) la è ènte demucratic chë ‘r créd ënli prënsipi europeistici, da paž e da sulidarità ;

c) A s’arcunusc ënt ün scistéma statuale ünitari federativ e sulidale, basà sciür prënsìpi

dër autnumia dii énti lucali;

d)cunscidëràa a špeciale realtà territuriale e suciale dund a së piassa, l’ arvëndica da préla e per le autre cumüne ‘ne špecific ruolo ënla gestiùn de risorse ecunomiche lucali, fia ascì ër getitu fišcale e r’urganisasiùn di servìsi püblici o dë püblic ëntërèss; tüt so ënlë rëspèt

dër prënsipi da süssidiarità , për la ché a respunsabilità püblica a cumpèt a r'auturità territurialmént e funsiunarmént ciü dapè dai sitadìn;

e) valurisàa ogni furma dë culaburasiun cun y autri enti lucali;

f)a realisa, cun i putéri e i ënstitüti dër prësent statüt,r’autuguvèrnu da cumünità.

ART. 2

Finalità

1.A cumüna l’arpresènta ünitariament i ënteressi da cumünità, ën cüra rë svilüpp e ër

prugress sivile ënlë rëspètt de cumpatibilitàe ambientali.

2. A cumüna a prumov e a tütela r' assèt equilibrà dër territori e cuncurr, cun e autre

inštitüsiùn nasiunale e ‘nternasiunale, ara ridüsiùn dër 'ënquinament, assëgürènd, cun

in üus sustëgnibile e giüšt de risorse, i dréiti e e necessita` de përsune d’ëncöi e de

generasiùn a vëgnìi. Tütéla a salüte di sitadin e sarvaguarda a coesistènsia de dèfërènte

špecie vivènte e da biudiversità.

3. A cumüna pöi a ‘nspira e séi asiùn ae finalitàe cusì après:

a) dunàa dréit effetiv ara partecipasiun di sitadin, daprili o assuciai, ara vita

urganissativa, pulitica, aministrativa, econumica e suciale da cumüna de Briga Auta; për lolì fàa

a sustén e valurisa r'apport costrütiv e rëspunsabile der vuluntariatu e de libre asuciasiun;

b) valurisasiùn e promusiùn de attivitae cultürali e špurtive com strüminti chi favurisciu a

crescita de gènte , a sucialisasiun per giuvu e veyi;

c)tütela, cunservasiun e promusiùn de risorse naturale, paesaggistiche, storiche, architettoniche

e de tradisiun cultürali presenti sciür propi territori;

d) valurisasiùn drë svilüpp ecunomic e suciale da comünità, promuvènd a partisipasiùn di privai ara realisasiun dër bèn comün;

e)sustégn ae realtàe da couperasiun chi përseguu ubiettivi de carattere mutualistic e

suciale;

f)tutela da vita ümana, da përsuna e da famiya, valurisasiùn suciale da maternità e

da paternità, assëgürènd sustegn ara currespunsabilità di Parénti ën la cura e

r'educaziùn di fiy, fia a méğ di servisi suciali e edücativi; garansia dër dréit arë štüdi e ara

furmasiùn culturale e prufessionale për tütti

g) rëspètt e tutela de diversitàe etniche, lënguistiche, cultürali, religiuse e pulitiche, fia cun a promusiùn di varùu da cultüra e da tuléransa;

h) sustégn ara réealisasiùn d’in sistéma glubale e ëntegrà dë sëgüressa suciale e dë tütela ativa

de persùne disagiae e svantagiae;

i) arcuinuiscimént de pari oppurtünitàe prufessiunali, cultürali, pulitiche e suciali fra i sessi.

l)rë svulgimént ën mod asucià e cuurdinà cun autri Enti Lucali dë funsioùn e sërvizi për

uttimisàa e proprie risorse,ardüžu e spese e accurpàa a gestiùn sciü base sovracomünale , da

attuarsé cun a stipula dë cunvensiùn cun i Enti Lucali ciü dapè , fia d’autre

Regiùn , e cun ër fin precis dë trapasàa e cunseguènse negative dëvüe ara situasiùn geugrafica dëcëntràa e marginale .

4.A Comüna a partisipa ae inisiative ënternasiunali e a švilüppa rappörti cun e comünitàe lucali d’autre nasiùn , fia cun gemellaggi , per cunuscènsa , dë demucrasia , de paže e dë cuuperasiùn.

ART. 3

Territori e sede cumünale

1.Ër territori da comüna ër s’estènd per 53,51 kmq, e ‘r cumprend e frasiùn da Ciaggia ( capoluogo),Üpëga e Carnin.

2.Palassi e sede comünale, li sun ën Ciassa Pastorelli n.1 .

3. E adunanse di organi cullegiali le së fan nurmalment enla sede cumünale; esse possono

ën cažu de necessita` o për esigenze particulari le se porru tëgnii ënt di autri pöšti

4.Sciür teritòri da cumüna dë Briga Auta ër né pa cunsentì, per loch l’arësguarda a cumüna,, rëinsediament dë centrali nucleari nì rë stasiunament o ‘r pasağ d’ urdigni bellici nücleari e scorie radioattive.

ART. 4

Stemma e gunfalun .

1 .A cumüna ën gli atti e ënl sigill a s’ëndentifica cun ër nom dë Comune di Briga Alta.

2. A Cumüna l’a ‘n sé gunfalùn e’n sé stemma ,aduttati cun dëlibëra dër Cunsey.

3A fascia tricurùu la è cumpletaa cun rë stemma ëndicà ar 2° comma.

4.Ënle cerimonie e ënle autre pübbliche ricurènse, e ogni qual quand ër sigh necessari arèndu

ufficiale a partecipasiùn dër'ente a üna iniziativa particulare, ër scendighh po’ dispunu che’r vegn

eğibì ër gunfalùne rë stemma da cumüna.

5. A giunta a pò auturiàa r'usë e a riprodüsiùn dër stema a l cumüna fora di šcopi

ënstitüsiunali dëmà chë’r li sigh in ënteress püblic.

ART. 5

Arbu pretori.

1.R'atività da Cumüna la è ëmprontata ar rëspètt dër prëncipi da trasparènsa ciü granda e

dër efetiva cunuscènsa di pröpi atti.

2.Ën la sede cumünale l’è prëvist në spasi deštinà a Albo pretorio për la

pübblicasiùn di atti , pruvvediminti , avìsi e tüt loch è sugèt a püblisità ,

për lege , Statüti o aregülaminti.

3 R'affisiùn di atti l’è a cüra dër Segretari , a més di uffissi.

ART. 6

Prugramasiùn e cuuperasiùn

1.Pl përseguiment de finalitàe dër’art.2 , a cumüna l’assümë a prugrammasiùn com

metudu d’ ëntervènt e a definiscë i ubiettivi da sé asiùn cun di prugrammi generali

e prugrammi setturiali , cuurdinai cun i ‘nstrüminti dë prugrammasiùn dër Stat , da Rëgiùn, da Pruvincia e da Comünità Muntana d’appartënènza.

2.R’attivita` prugrammatoria comünale a dëpendërà da quela štatale,regiunale, pruvinciale e

comünitaria ,dë pertinènsa da Comüna ,e che s’arténgnu ëndispensabili e propedeutiche ara

pianificasiùn e prugrammasiùn comünale, fora chè eccesiunàli e attinènte a sfere prettament

lucali.

3.Ënlë quadr di prënsipi cunstitüsiunali de bon andamént e ëmparsialità dër’attività

aministrativa ,a Cumüna la ‘nspira a propria asiùn a criteri d’efficiènsa ,d’efficacia e dë

ecunumicità persëguend e proprie finalitàe a meğ di struminti da prugrammasiùn, da

pübblicità, da transparènsa e ia partecipasiùn populare , sërvendsè de

furmasiùn suciale, ecunomiche, scindicali, spurtive e culturali uperante sciür sé territori.