occitan

CUNSEY MUNISIPALE - CUMÜNA DA BRIGA

dë sàbea 13 dë Mars dër 2021 a 2 böti e méğ

                                                         

PËRSENTI:13

Daniel Alberti, Pierre-Antoine Biancheri, Cécile Bosio, Georges Giorgis, Patrick Lovazzani, Michaëla Maffei, Christophe Marini, Santino Pastorelli,Yves Rougeot, Pascale Sobol, Bruno Soma, Christrian Turco, Louise Tourmel.

ASÈNTI CUN DELEGA: 

Boris Basso, a Daniel Alberti,  Franck Baudoin a Michaela Maffei

SËCRËTARIA da REÜNIUN: Cécile Bosio

Cumensamént da sedüta: 14,30

D. Alberti, scéndigh da Briga ‘r dröv a sedüta, ër fa r’appèl di përsénti, ‘r diž ch’ër quorum ‘r li y è, e’r ciàma ar Cunsey Münisipàl  dë firmàa ‘r vërbàle da viağ anànt.

Daniel Alberti r’agiùgn  autri pünti a r’Urdine dër di, d’acördi cun r’Assëmbléa. Ër scendig ër nòmina Cecile Bosio sëgretaria da sedüta. Ër léğ l ‘UdD e l’ënfurma ‘r cunséy de dicisiùn pyae sëgùnd r’articulu L2122 – 22 dër Codice Genérale de Culettivitàe  Terituriali - Approvasiùn d’in cuntràt de stüdi da méig- Geraldine Paoli

Sëdüta a üsci barài

Rëlasiùna  Daniel ALBERTI

Ën aplicasiùn dër  articulu L2121 - 18 dër CGC e cönt  tëgnü dër Covid-19, nu purènd acëtàa ‘r püblic

e  nu purènd  fàa a trasmissiùn  ‘n dirètta, vènta prucédu a ‘na  vutasiùn a man lëvàe përché che a sëdüta  d’ëncöi l’è a üsci barài . 

Ër Cunsey  Münisipal, dopu d’averlù delibërà a r’ünanimità:

>DECIDË che a sédüta d’ëncöi la sigh a üsci barài . 

  Apruvasiùn  afitt Sucietà dë Cassa dë  Tènda

Rëlasiùna: Santino PASTORELLI

A Cumüna da Briga l’afitta ara Sucietà di Cassaùu dë Tènda, arprësentài da M. Robert  Gaglio, perscidèntë ‘n carga, i tërén situai sciür téritori da C. dë Tènda: dë PEYRAFICA,GIAURA, BARSENZÁNA, chi apartégnu  ar patrimoni privà da  Comüna da Briga.

R’atfitt cunclüṡ për lë dréit dë cassa l’a për cundisiùn:

>>Dürata: 3 àni arënuvabile tacitament për tréi viagi a cumënsàa dar prim dë lüy 2018 fia ai 30 dë

     Giügn 2027 mascim.

>> Tascia de  15.000 a r’an

Cönt  tëgnü da maria situasiùn da zona dë cassa après ara Tëmpèšta Alex ër përscidènt sulicìta a Cumüna, ën dàta 20 di vint dë gënée2021, a vurée rëvéiru e cundisiùn, carènd a tascia a 10.000 ®€

a  r’an për li 3 àni a vëgnìi: 2021,2022, 2023.

Ër Cunsey Münisipàle l’è ‘nvità  a dìi a sua sciü r’arnov dër afitt (Ër prugètt d’appruvasiùn ër sërà üni a quešta  delibëra ).

Ër Cunsey Münisipàle., dopu d’avée  delibërà, a r’ünanimità:

>> L’APPROVA r’arnòv dër’ afìt ae cundisiùn scriite damùnt për lë 2021(për li àni a vëgnìi ‘r véirërà)

>> l’AUTURISA ‘r scéndigh a firmàa ‘r cuntràt cun M. Robert Gaglio

Bruno Soma’r dižë chë li afitu, ma i amurtìsu ‘r cust ëntra tüti i asuciài.  Santino Pastorelli’r diž chë’r l y a di taliàn ënteressai a r’afit ae mëdéme cundisiùn. Bruno Soma l’è cuntrari. Daniel Alberti ‘r pruponë

d’acurdàa ‘na cifra për l’ 2021 e pöi turnarli a  pënsàa. Christian Turco l’arcunuscë a situasiùn dë stàn, ma r’an chë vèn l’aurà cangià. Ina dumanda da part sua a durërà èssu furmalisàa për li ani a vëgnìi.

PATRIMONI: pruposta d’acatàa ‘r bošc  ëndivìs

Relatùu:  DANIEL ALBERTI

D’après dër ëncontr cun  ër scendigh dë Triöira ai 10 de mars l’è avüa fàita na  pruposta d’acatàa ër bošch ëndiviṡ  Ra Briga/Triöira, situasiùn sciurtia dara cumisiun franco-italiana dër 9 d’utubrë 1953.

Ai 12 dë nuvèmbrë 1987, J.P. Bronda, scendigh ën carga, l’avìa inütirmént sulicità ‘r Ministeru  des  Affaires Etrangères për fa sciurtìi a Cumüna (da Briga) de sta’ndivisiùn.

L’è arciamà che a Cumüna italiana dë Triöira la è prupietaria sciür teritori fransés  dë tërén, chi benefisìu dër regime furëštàle, e ch’a legna ch’an sciort la è ar 25% dë Tröira e ar 75% da Briga.

Quešta puscibilità dë ré-acatàa a përnmtrìa dë sciurtirsënén, ma fia de pruvédu in guagn dara cassa e ‘ncòo  ciü mai dara vendita dër  bošch

Ër cunséy münisipale, dopu d’avernen delibëra a r’ünanimità, l’adotta quešta musiùn.