occitan

Comuna de Chaumont

Ciutat metropolitana de Turin

Copia albe

VERBAL DE DELIBERACION DE LA JONTIA COMUNALA N. 31

Objècte: conferiment enchartge a l’estudi Macchia – avvocats e penalistas – de Turin per assistènça legala.

L’an dosmilavintun al 20 dal mes d’Abrièl, a 20:30 dins la mesma sala de las sesilhas, regularment convocaa, en forma telematica, s’es rechampaa la Jontia Comunala dins las personas dals Sènhes:

Garbanti Roberto - cònsol – P

Sibille remo – cònsol jonth – P

Massimi Monica – assessor – P

Tot presents: 3

Partecipa a la sesilha la Secretaria doct.ssa Carcione Marietta.

Prés acte que los intervenguts son en nombre legal, pren la presidènça l’Ing. Garbanti Roberto.

Lo President, constatat que los intervenguts son en nombre legal, declara ubèrta la sesilha sus l’argument e convida los convocats a deliberar sus l’objècte susindicat.

LA JONTIA COMUNALA

Redemandaas las pesutjas questions que cotrapausavon la Comuna de Chaumont a la srl Dedalo/Cerutti Marco, coma da derrièr, abo la deliberacion de G.C. n. 125/2020 dal 17.11.2020, se sonhava indicacions per polguer se servir dals necessaris suspòrts legals dins lo champ administratiu coma dins lo champ penal ;

Considerat que, las problematicas en question, chal se servir dal suspòrt en matièra penala retengut bon que per sègre las accions moguas dins lo 2020 e per novas exigenças ja mostraa lo long dal 2021, estreitament liaas a las precedentas, chal se servir de la contribucion dal mesme avocat que a ja sèguit la partia administrativa, l’es a dire, l’estudi Macchia – avocats e penalistas – de Turin, cors Rèi Umbert, 57 ;

Precisat que la Comuna de Chaumont dispausa pas, dins son estructura organisativa, de las professionalitats demandaas per sostenir sas razons per aquò se rend necessari lo confiament d’un enchartge legal a un professionista extèrne ;

Valuat que :

  • L’art. 17 dal D. Lgs. N, 50/2016 que exlut de l’aplicacion de las dispausicions dal nòu còde dals marchats d’òfra los servicis legals aguents a objècte :

<< 1) rapresentança legala d’un client dal caire d’un avocat als sens de l’art. 1 de la lèi 9 feurièr 1982, n. 31, e successivas modificacions :

    1. En un arbitrat o en una conciliacion tenguts en un Estat membre de l’Union europencha, un pais tresen o drant a un’istancia arbitrala o conciliativa internacionala ;

    2. En procediments judiciaris drant a òrgans juridisticionals o autoritats publicas d’un Estat membre de l’Union europencha o un pais tresen o drant òrgans jurisdicionals o institucionals ;

2) consulença legala servia en preparacion d’un dals procediments dont al ponth 1) o alora i siai un indici concret e una probilitat auta que la question dont pausa la consulença vene objècte dal procediment, si la consulença siai fornia par un avocat als sens de l’art. 1 de la lèi 9 feurièr 1982, n. 31 successivas modificacions ;

3) servicis de certificacion e autenticacion de documents que duvon èsser prestats dals nodaris ;

4) servicis legals prestats per fiduciaris o gardians desinhats o autres servicis legals dont los fornidors son desinhats per un organ jurisdicional de l’Estat o son desinhats per lèi per debanar especifics enchartges jos la vigilança dals dits organs jurisdicionals ;

Tengut compte que :

La susdita nòrma vai coordinaa abo l’art. 4 dal mesme D.lgs. 50/2016 loquint prevei que los contrats publics aguents a objècte trabalhs servicis e fornituras, exclus en tot o partia de l’aplicacion dal còde, ven dins lo respect dals principis de «economicitat, eficacia, emparcialitat, paratge de tractament, trasparença, proporcionalitat, publicitat ;

-en aplicacion dal principi de proporcionalitat se reten admes l’afidament direct dals enchatges de patrocini legal jos la suèlha dals 40.000,00 als sens de l’art 36, coma 2, lect.a) dal D.Lgs. n. 50/2016 ;

Presa vision dal preventiu trasmes de l’estudi Macchia – avocats e penalistas – Turin, cors Rèi Umbert, 57, que prevei una despença de 7000,00 euros (comprensiu de despenças gneralas, CPA 4% e IVA al 22%) coma resulta de la comunicacion del 15.04.2021, protocolaa en data 16.04.2021 al n. 1523;

Donat acte que los citats paramètres resulton coerents abo aquèlos prevists dal D.M. 55/2014, ajornats dal D.M n. 37 dal 08.03.2018 ;

Redemandaa la deliberacion ANAC n. 907 dal 24.10.2018 a objèct : « confiament servicis legals » ;

Relevaa la competença de la Jontia Comunala en merite als sens de l’art. 48 dal D. Lgs. N. 267/2000 (se tracta segurament de acte de govern contradistint per auta discrecionalitat politica-administrativa) e de las dispausicions dal vigent estatut comunalò ( veire mai sentença 730/2012 dal Conselh d’Estat a valguer per las Comunas que dispauson d’avocatura e, de convers, per las Comunas que sobron) ;

Aquists los viaeres favorables renduts als sens de l’art. 49 dal D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. en ordre a la reularitat administrativa e a la regularitat comptabla ;

Vist lo T.U. Entes Locals aprovat abo D.Lgs. dal 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ;

Abo votacion unanima favorabla exprimaa en forma palesa per assens verbal

DELIBERA

De ressonar la premessa narrativa a far partia integranta e substanciala dal present dispositiu.

De confiar l’enchartge legal a l’estudi Macchia – avocats e penalistas – de Turin, cors Rèi Umbert, 57, p. IVA 11451590019, per lo suspòrt legal a garda de las razons de la Comuna dins las contrapausicions entre lo mesme e la societat Dedalo/Cerutti Marco, a front d’una despença complessiva maxima de euro 7.000,00 comprensiva de despenças generalas,CPA e IVA al 22%.

De demandar al responsable al sevici competent, l’assuncion del relatiu engatge de despença e l’adopcion de tuits los actes consequents al present provendiment.

De declarar la presenta deliberacion, en istant l’urgença, imediatament executabla, als sens de l’art. 134, coma 4, dal D.Lgs. 267/2000 abo segonda distinta votacion exprimaa en forma palesa, abo exite unanim favorable.

Delibera de G.C. n. 31 dal 20/04/2021

Çò que s’es redact lo present verbal que ven aprovat e sotescrit

Lo Cònsol – F.to: Ing. GARBANTI Roberto

La secretaria – F.to: doct.ssa CARCIONE Marietta

CERTIICAT DE PUBLICACION n.reg.

Lo sotescrit Secretari comunal de la Comuna de Chaumont atesta que la presenta deliberacion ven publiaa sus lo sit informatic d’aicèsta Comuna per quinze jorns arrès da lo 26/04/2021 al 11/05/2021, coma prescrit de l’art. 124 c. 1 dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e de l’art. 32, coma 1 de la L. 18.06.2009, n. 69.

Chaumont, 26/04/2021 la secretaria F.to : doct.ssa CARCIONE Marietta

Es copia conforma a l’originala, en carta libra, per las utilizacion consetias per la lèi.

26/04/2021 secretaria doct.ssa CARCIONE Marietta

Lo sotescrit ecretari Comunal de la Comuna de Chaumont, vists los actes d’ufici, atesta que la presenta deliberacion:

  • Es istaa afichaa a l’Albe Pretòri Comunal per 15 jorns consecutius dal 26/04/2021 a 11/05/2021

Coma prescrit de l’art. 124 dal D.Lgs 18.8.2000 n. 267 sensa reclams ;

  • Es istaa comunicaa en lista abo lètra en data 26/04/2021 lo premièr jorn de publicacion, als senhes capsgrope conselhars coma prescrit de l’art.125 dal D.Lgs. 18.8.2000 n267 (lo relatiu teste deliberatiu es istat betat a dispausicion près lo Sèti Comunal – Ufici Secreteria) ;

  • Es devengua definitivament executabla lo jorn_________________ après 10 jorns de la vengua publicacion (art. 134 coma 3 dal D.Lgs. 267/2000) ;

[x] es istaa declaraa imediatament executabla (art. 134 coma 4 dal D.Lgs. 267/2000).

Chaumont, ____________________ la SECRETARIA F.to: doct.ssa CARCIONE Marietta