occitan

COMUNA D’EXILHAS


CIUTAT METROPOLITANA DE TURIN

Plaça Victòri Emanuel II,2 Tel.012258301–PEC:comune.exilles@legalmail.it _____________________

COPIA VERBAL DE DELIBERACION DE LA JONTIA COMUNALA.16

Objèct: FONS DE SOSTEN A LAS ACTIVITATS ECONOMICAS ARTISANALAS E COMERCIALAS DINS LAS AIRAS INTERNAS LEI 27 DECEMBRE 2019, N.160 E S.M.I. APROVACION MODEL D’AVIS.


L’an dosmilaventun al trentun del mes de març a las 18:00, oras regolarment convocaa,s’es rechampaa la Jontia Comunala dins las personas dals Sènhes:

CASTELLANO Michelangelo Luigi Cònsol P

PETRERAGiuseppe Cònsol Jonth P

ALESSIO Silvia Alfredina Maria Assessor P

Partecipa a la sesilha lo Secretari comunal Doct.ssa Marietta Carcione

Lo President reconoissua legala l’amassaa,declara uberta la sesilha.

LA JONTIA COMUNALA VISTS los comas 65-ter,65-quatere65-dell’art.1 de la lèi 27decembre2017,n. 205, coma modificats dal coma 313 de l'art. 1 de la lèi 27 decembre 2019,n.160 e da l’art. 243 del decret-lèi n.34 del 19 mai 2020,qu’establisson que:“65-ter.

Dins lo context de l’estrategia nacionala per lo desvolopament de las airas internas ,près lo Departiment per las politicas de coesion de la Presidença del Conselh dals ministres es istituit un fons de sosten a las activitats economicas,artisanalas e comercialas abo una dotacion de 30 milions d’euros per chasque d’un dals ans 2020,2021e2022. Lo fons es remogut entre las comunas presentas dins las airas internas abo decret del President del Conselh dals ministres,sus propaus dal Ministre per lo Sud e la coesion territoriala,que nen establis termes e modalitats d’acces e rendicontacion.65-quater.

Als pes derivants dal coma 65-ter se sonha per biai corrispondent reducion del Fons per lo desvolopament la coesion-programacion 2014-2020 dont a l'art.1,coma6,de la lèi 27 decembre2013,n.147.65-quinquies.

Lo Fons dont al coma 65-ter es incrementat d’euros 60 milions per l'an 2020,d’Euros 30 milions per l'an 2021° d’euros 30 milions per l'an2022, amai al fins de consentir a las Comunas presentas dins las airas internas de far front a las mageras necessitats de sosten del sector artisanal e comercial consequents al se manifestar de l'epidemia da Covid-19.

Als pes derivants dal present coma se sonha per biai corrispondent riducion del Fons per lo desvolopament e la coesion-programacion 2014-2020 dont a l'art. 1, coma 6,de la lèi 27 decembre 2013,n.147”;

VIST lo DPCM del 24 septembre 2020 publicat sus la G.U.R.I.n.302 del 4 decembre 2020 de partatge,termes,modalitats d’acces e rendicontacion dals contributs a las comunas de las airas internas,a valguer sul Fons de sostn a las activitats economicas,artisanalas e comercialas per chas qu’un dals ans dal 2020 al 2022 que,entr’autre,assinha a aicèste € 15.170,00, per l’an 2021 €10.113,00, per l’an 2022 €10.113,00;

VISTA la delibera CIPE n.8 del 2015,abo la quala s’es pres act de l’Acòrdi de Partenariat entre Italia e Union Europencha 2014-2020,dins lo qual,entr’autre, son definits los contexts territorials e las linhas d’accion de l’Estrategia nacionala per lo desvolopament de las airas internas,possaa a persègre un’inversione de tendença demografica, melhorar la manutencion del territòri e de segurar un mager nivèl de benesser e inclusion e social dals ciutadins d’aicèstas airas,caracterizaas da la luenchor dals servicis essencials,a travers la melhora utilisacion e lavalorizacion del chabial territorial;

CONSIDERAT qu’aicèste Ent per lo masent e l’assenhacion del Fons o dal objecte deurè procedar a la redacion de bons avis publics per individuar modalitat de selecion e requisits d’acces,per individuar metòdes de valutacion de las demandas de contribucion per la stesura dals relativas listas de las impresas beneficiarias,per lo monitoratge,rendicontacion e d’inseriment de las donaas e d’nformacions sus la Banca Donaas Unitaria;

VIST lo modèl de Avis public relatiu a l’annualitat 2020 que al liam a la presenta,nen constituis partia integranta e substanciala;

RESCONTRAA la necessitat d’individuar lo Responsable Unic del Procediment RUP per tal activitat dins la persona del Secretari Comunal Dr.ssa Marietta Carcione responsabla del servici suplent;

DELIBERA DE JONTIA n.16 del 31-03-2021 Pag.n.2 COMUNA D’EXILHAS

VISTA la dotacion organica de l’Ent,l’especificitat de la matiera objèct de l’Avis public dont a lo liam unitament al se concentrar de nombros adempiments a chartge dals bureaus d’aicèste Ent;

RETENGUT donar mandat al RUP per los consequents actes de masent que polarè se servir d’un supòrt especialistic externe a l’Ent tal de consentir a lo mesme de masentar lo Fons assenhat dins las modalitats e tempisticas demandaas;

ACQUISITS los viaeres favorables renduas als sens de l’art.49 del D.Lgsn.267/00es.m.i. e precisament: - En òrdre a la regularitat tecnica/contable dal Secretari comunal responsable del servici suplent;

VISTO lo T.U.Ents Locals aprovat abo D.Lgs del18.08.2000n.267es.m.i.;

Abo votacion unanima favorabla esprima en forma palesa per levaa de man

DELIBERA

1)De redemandar la premessa narrativa afar partia integranta e subtanciala del present dispositiu.

2)De prener acte del DPCM del 24 septembre 2020 publicat sus la G.U.R.I.n.302 del 4 decembre 2020 de reparticion,termes,modalitats de acces e rendicontazion dals contributs a las comunas de las airas internas,a valguer sus Fons de sosten a las activitats economicas, artisanalas e comercialas per chasqu’un dals ans dal 2020 al 2022 que,entre l’autre,assenha aicèste Ent per l’Annualitat 2020 € 15.170,00, per l’annualitat 2021 10.113,00,per l’annualitat 2022€10.113,00.

3)De aprovar lo modèl d’Avis public predespausat da lo burèl competent que liat a la presenta deliberacion nen costituis partia integranta e substanciala.

4)D’individuar lo Responsable Unic del Procediment RUP per tala activitat dins la persona del Secretari Comunal Dr.ssa Marietta Carcione responsabla del servici suplent.

5)De donar mandat al RUP per los consequents actes de gestion,que polarè se servir del sudpòrt specialistic externe a l’Ent tal da consentir a lo mesme de masentar lo Fons assenhat dins las modalitats tempisticas demandaas.

6)De diclarar la presenta deliberacion,tot suèita executabla als sens de lèi,abo una segonda diferenta votacion unanima favoreabla esprima en forma palesa per levaa de man.

DELIBERA DE JONTIA n.16 del 31-03-2021 Pag.n.3COMUNA D’EXILHAS Leiut,confirmat e sotescrit.

LO PRESIDENT LO SECRETARI COMUNAL F.to CASTELLANO Michelangelo Luigi F.to Dott.ssa Carcione Marietta

CERTIFICAT DE PUBLICACION E COMUNICACION Copia de la presenta deliberacion ven publiaa a l’Albe Pretòri de la Comuna per 15 jorns consecutius abo decorrença dal 21-04-2021 (art.124D.lgs.267/2000). Contextualment ven trasmes lista als caps gropes conselhars lo relatiu teste ven betat a despausicion dals conselhers(art.125D.lgs.267/2000) los 21-04-2021

IL SECRETARI COMUNAL F.toDott.ssa Marietta Carcione Copia conforma a l’originala per utilizacion administrativa los,___________________

LO SECRETARI COMUNAL Dott.ssa Marietta Carcione

DECLARACION D’EXECUTIVITAT DEVENGUA EXECUTABLA EN DATA 01-05-2021 per l’eschaença del terme de10 jorns da la publicacion declaraa imediatament executabla(art.1344°commaD.lgs.267/2000) LO SECRETARI COMUNAL Dott.ssa Marietta Carcione _______________________________________________________________________________________________

La presenta deliberacion es istaa publiaa a l’Albe Pretòri per 15 jorns dal 21-04-2021al06-05-2021 Reg.Pubbl.N.77 lì__________________

LO SECRETARI COMUNAL F.toDott.ssa Marietta Carcione _______________________________________________________________________________________________

DELIBERA DE JONTIA n.16del31-03-2021Pag.n.4 COMUNA D’EXILHAS