occitan

COMUNA DE SAUCE D’OLS

UNION MONTANA COMUNAS OLIMPICAS VIALATTEA

CIUTAT METROPOLITANA DE TURIN

Verbal de Deliberacion dal Conselh Comunal n.1 en data 23/03/2021

Objèct: aprovacion dal reglament per l’introducion e l’aplicacion dal canòni patrimonial de concession, autorizacion e espausicion pubblicitaria an 2021.

L’an 2021 lo 23 dal més de març a las 9 oras en visioconferença als sens dal Decret dal Cònsol n. 2 dal 2020, pervia osservança de totas las formalitats prescrtitas da la vigenta normativa, s’es debanat en sesilha Ordinaria e en session de Prima convocacion Conselh Comunal. Reston presents al començament dal devis dal present ponth los Sènhes:

1 MENEGUZZI MAURO PRESENT

2 TINTINELLI MARCO MARIA ANDREA PRESENT

3 ALLEMAND DAVIDE MATTEO GIUSEPPE PRESENT

4 MADIOTTO ANDREA ABSENT

5 EYDALLIN SIMON ABSENT

6 GIORDANA GIORGIO CARLO PRESENT

7 RAVA FRANCESCA PRESENT

8 CAPONE PAOLA PRESENT

9 ASSOM PAOLA MARIA PRESENT

10 GATTIGLIO FEDERICO PRESENT

11 GIORDANO ANDREA PRESENT

TOTAL PRESENTS 9 / TOTAL ABSENTS 2

Assist lo Secretari Comunal Doct. Jonnas Diego loquint sonha la redaccion dal present verbal.

Estent legal lo nombre dals partecipants, lo Cònsol MENEGUZZi Mauro pren la Presidença e dispausa la tractaccion de l’objèct sus indicat.

Delibera de C.C. n.1 dal 23/03/2021

aprovacion dal reglament per l’introducion e l’aplicacion dal canòni patrimonial de concession, autorizacion e espausicion pubblicitaria an 2021.

LO CONSELH COMUNAL

Lidentitat personala de tuits los partecipants, liats en visioconferença per biai plataforma Avaya Equinox, es istaa accertaa dal caire dal Secretari Comunal, compresa las votacions, segond las modalitats indicaas dins lo Decret dal Cònsol n. 2 dal 19.03.2020. Redemandat l’art. 42, coma 2, let. F) D.Lgs. 18 aost 2000, que atribuis al conselh comunal la competença a l’struccion e ordinament dals tributs, abo exclusion de la determinacion de las relativas aliquòtas, e mai de la disciplina generala de las tarifas per la fruicion dals bens e dals servicis ;

Comunas, en basa al qual « las Provinças e las Comunas pòlon disciplinar abo reglament sas pròpras intraa, mai tributarias, mens per çò que ten a la individualizacion e definicion dals empausables, dals subjècts passius e de la aliquòta maxima dals singles tributs, dins lo respect de las esigenças de seplificacion dals adempiments dals cotribuents. Per çò qu’es pas reglamentat s’aplica las dispausacions de lèi en cors » ;

Donat acte que lo terme per aprivar las modificas reglamentaras abo efect retroactiu al 1° janvièr de l’an de referença correspond abo lo terme derrièr fixat a nivèl nacional per l’aprovacion dal bilanci de prevision, en basa a çò que despausat da l’art. 52, coma 2 D.Lgs. 15 decembre 1997 n. 446, coma interpretat da l’art 53, coma 16 L. 23 decembre 2000 n. 388 e puèi integrat a l’art. 27 coma 8 L.28 decembre 2001 n. 448, en bas a la quala « lo terme per deliberar las aliquòtas e las tarifas dals tributs locals, compresa l’aliquòta de l’adiccionala comunala a l’IRPEF dont l’art. 1, coma 3 D.Lgs 28 septembre 1998 n. 360, recant istitucion d’una addicionala comunala IRPEF e successivas modificacions, e las tarifas dals servicis publics locals, e mai per aprovar los reglaments relatius a las intraas dals entes locals, es establit dins la data fixaa da nòrmas estatalas per la deliberacion dal bilanci de prevision. Los reglaments sus las intraas, mai se aprovats succesivament alm començament de l’esercici mas dins lo terme dont sus, an efect dal 1° janvièr de l’an de referença » ;

Remandat en tal sens quant establit dal successiu art. 1, coma 169 L. 27 decembre 2006 n. 296, loquint a son còp despausa que « los entes locals deliberan las tarifas e las aliquòtas relativas als tributs de sa competença dins la data fixaa da nòrmas estatalas per la deliberacion dal bilanci de prevision. Ditas deliberacions, tamben si aprovaa succesivament al començament de l’esercici mas dins lo terme drant indicat, an efect dal 1 janvièr de l’an de referença. En cas de mancaa aprovacion dins lo susdit terme, las tarifas e las aliquòtas las s’entendon prorogaas de an en an » ;

Donat acte que, als fins de l’aprovacion dals reglamnents e de las intraas de l’an 2021, l’art 106 D.L. 34/2020, convertit en L. 77/2020, a previst lo deferiment al 31 01 2021 dal terme per l’aprocacion dal bilanci de prevision 2021 dal caire dals entes locals, als sens de l’art.151 D. lgs 267/2000 ;

Donat acte que, abo decret dal Ministeri de l’interne dal 13 01 2021 lo terme previst per l’aprovacion dal bilanci de prevision 2021 es istat encara diferit al 31 3 2021;

considerat que, abo referença al canòni patrimonial de concession, autorizacion o expausicion pubblicitaria, l’art. 1, coma 816 L. 160/2019 prevei que , a descorer dal 2021, lo mesme deurè èsser instituit per las Comunas , de las Provinças e de la Ciutats metropolitanas en substitucion de la taxa per l’ocupacion dals espacis publics, dal Canòni per l’ocupacion dals espacis publics de l’impòsta comunala sus la publicitat e daò dreit sus laspublicas afixions;

retengut alora necessari aprovar lo Regolament per l’introducion e l’aplicacion dal Canòni patrimonial de concession, autorizaccionom expausicion publicitaria ;

evidenciat que en relacion a la disciplina aplicativa de tala nòva intraa patrimoniala, reston de esclarar ben de profièls, se confirma l’aplicabilitat dal Canòni patrimonial, dal 1° janvièr 2021, abo reserva d’adopcion de tuits los autres actes necessaris per agarantir la correcta quantificacion e rescossion de l’intraa;

vist lo viaere favorable en merti a la regularitat tecnica, rendut dal responsable dal Servici Tributs, als sens de l’art. 49 dal D.lgs. 267/2000 – TUEL;

vist lo viaere favorable en merit a la regularitat comptabla , rendut dal responsable dal Servici Financiari, als sens de l’art. 49 dal D.lgs. 267/2000 – TUEL;

aquist lo viaere favorable de l’òrgan de revision, als sens de l’art 239 coma 1, letra b), dal D lgs. 18 aost 2000 n.267 – TUEL com’aquò coma modifiat de l’art.3 coma 2 bis dal D.L. 174/2012 ;

entendua l’inlustracion de la propausicion de deliberacion dal caire de la responsabla dal servici tributs, D.ssa Silvia Prato ;

Abo votacion exprimaa en forma palesa, abo invit als conselhèrs a manifestar l’abstencion o son vot contrari abo explicaa declaracion e , succesivament, a manifestar son vot favorable, abo lo seguent exit :

Presents n 9

Abstenguts n ==

Votants n 9

Contraris n ==

Favorables n. 9

DELIBERA

-D’aprovar lo Reglament per l’introducion e l’aplicacion dal Canòni patrimonial de concession, autorizacion o expausicion publicitaria, liat a la presenta delibera per nen far partia integranta e substanciala;

- d’evidenciar que en relacion a la disciplina aplicativa de tala nòva intraa patrimoniala, reston de esclarar ben de profièls, se confirma l’aplicabilitat dal Canòni patrimonial, dal 1° janvièr 2021, abo reserva d’adopcion de tuits los autres actes necessaris per agarantir la correcta quantificacion e rescossion de l’intraa;

- de confirmar que als sens de l’art. 15 bis D.L. 30 abrièl 2019 n. 34 convertit en L 28 juin 2019 n 58 l’eficaça de la presenta deliberacion deu s’entendre susbordonaa a sa trasmission al MEF – departement de las Finanças, da efectuar exclusivament per via telematica dins lo 14 octobre 2021 als fins de son inseriment dins la seccion dal Portal dal Federalisme Fiscal, a far dins lo 28 octobre 2021 ;

- de donar la mai ampla diffusion a la presenta deliberacion, per biai avis publics, comunicats estampa e publicacion sus lo sit comunal;

- de declarar lo present acte imendiatament executable, als sens de l’art. 134, coma 4 D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

aprovacion dal reglament per l’introducion e l’aplicacion dal canòni patrimonial de concession, autorizacion e espausicion pubblicitaria an 2021.

Leiut, aprovat e sotescrit:

lo Cònsol sinhat digitalament MENEGUZZI MAURO

lo secretari comunal sinhat digitalament JOANNAS DIEGO