I nosti viei disien che cial giomai respunde ai vous che se senten ent la nuecc se en vol pa pasà de marì mument.

   En sé a Co di Cayre de Frayse i cuien lu pan. I avìo en trupel de gent, giuve e menu giuve, barunà denturn al furn che descurien e gestassiàven.

   Ero nivu scür e n'auro da tempural fasìo cure i nebias carià de pieio.

   Carcün, virant i uei vers l'Übac a vist outo a Rocio di Lause en chiar che venìo giü pian pianot, en pas apré l'aute, per lu viol. L a dicc a i auti, tüci se sun virà a bucà e i an sentü na vous a ücià.

-uuuuuhuu uuuuhuu,

uuuuhuu - an decò facc lur tüci ensemo.

   La vous s e mai sentüo e lur an arplicà l'esberfio.

   Lu chiar a cumensà a anà pì test, tenìo pa pì lu viol, sutavo lim e chiapìe 'nt pa nen al e sta a Pignart.

   Cante i an vist lu chiar a cala d'achel andi i se sun rendü cunt che la pìo pa esse na persuno e i an cumensà a fale fine.

   Vist e prist i an dübert la vouto e i se sun campà dubi dedin, i an bara l'üs e per sicureso i l'an anca pungaià bu en trent dal mani lunc. Senso savelu, e per siu bunür bu acò i avìen facc na crus.

   Cante i se créien al segür, i an nen gü lu temp de tirà lu fià na briso pi lunc che l'estabi é sta tut a n'eschiarsà e na vous afruso da foro a dicc:

-Rengrassià de vosto crusiero u se no fasìu prù suta la bariero. Tüci tramulàven, i bestie smiavo che vulesen sgiancà la crepio i gavel chi fasìen.

   Apré curo tut se pasià deforo cumo dedin e i vacce avìen giò recumensà a rumià degün avìo lu curage a sorte.

   I se sun culignà tüci ensemo s al gias e i sun stà enchiaus tuto la nuecc. Lu matin d'apré cante i an sentü i aiuti che pariàven lu fen per viasà i sun surtì. I an dübert lu furn e i an vist na trà de macirunet de ciarbun: ero tut acò chi restavo de la furna de pan.

   Acò che i avìen vist e sentü ent la nuecc i a facc ben scolo apré d'aluro achii de Co di Cayre an mai pi facc l'esberfio a degün.