-Lou garc së lèvo a l'albo dî bouq,

quand lou soulelh ê përtout

 

-Lou garc së lèvo a l'albo dî tavàn

quand lou soulelh ê brilhant

 

-Quand lou soulelh së lèvo,

lou garc a travalhar s'ëngrèvo.

 

-Quand lou soulelh së cougio

lou garc së bougio.

 

-Quand lou soulelh intro,

lou garc s'apinco.

 

-Quand lou soulelh passo

lau garc s'amasso.

 

-Quand lou soulelh ê souta,

Lou garc a travalhar s'ëntoupa.